REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZLOTA-PERLA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, Sprzedaży oraz innych usług, w tym Usługi konfiguracji tabliczki pamiątkowej oraz  wypożyczenia za pośrednictwem serwisu internetowego www.zlota-perla.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

Serwis prowadzony jest przez Macieja Hoduna, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MSH GOLD Maciej Hodun, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 34, 15 -888 Białystok, NIP 5423193003, REGON 385788403, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@zlota-perla.pl;

telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 503 007 117

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.zlota-perla.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Biżuteria – Towar będący przedmiotem Umowy wypożyczenia.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kaucja zwrotna – opłata uiszczona przez Użytkownika, doliczana do ceny za Usługę wypożyczenia, na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii.

Klient - Użytkownik, który dokonał Zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Kreator – narzędzie prezentowane na stronie internetowej Serwisu Internetowego, które umożliwia Klientom zaprojektowanie wyglądu tabliczki pamiątkowej;

Okres wypożyczenia – czas trwania Umowy wypożyczenia, rozpoczynający się z momentem dostarczenia Biżuterii do Użytkownika, trwający do momentu odbioru Biżuterii za pośrednictwem firmy kurierskiej przez Sklep. Minimalny Okres wypożyczenia wynosi 3 dni robocze.

Umowa o świadczenie Usług - Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa wypożyczenia – umowa najmu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługa konfiguracji tabliczki pamiątkowej – Usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach Umowy sprzedaży, polegająca na konfiguracji tabliczki pamiątkowej znajdującej się w asortymencie Sklepu, za pomocą Kreatora, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu; 

Usługa wypożyczenia – usługa świadczona przez Usługodawcę, świadczona na podstawie Umowy wypożyczenia;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument. 

Sklep – wyodrębniona część Serwisu, w ramach której Usługodawca prezentuje Towary przeznaczone do sprzedaży oraz umożliwiająca Użytkownikom Zamówienie tych Towarów;

Towar - produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Wypożyczalnia – zakładka znajdująca się w Serwisie Internetowym dedykowana Usłudze wypożyczania;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy wypożyczenia, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

urządzenie z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

USŁUGI

Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;

konfiguracji tabliczki pamiątkowej oraz wypożyczenia, które są Usługami płatnymi, uregulowanymi odpowiednio w pkt V oraz VI niniejszego Regulaminu;

założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;

udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą oraz możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie;

świadczenie Usługi Newsletter,

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. 

Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.

Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.

Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy wypożyczenia bądź Zamówienia na Towary prezentowane w ramach Sklepu będącego częścią Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie. Składanie Zamówień zmierzających do zawierania Umów sprzedaży w Sklepie lub Umowy wypożyczenia, regulują odpowiednio pkt  V oraz VI Regulaminu.

Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza. 

Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w szczególności informacji o Towarach lub Usługach świadczonych w Serwisie i treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu. 

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat w aplikacji Messenger, dostępny na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia Serwisu.

Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych w Serwisie na swoich profilach w portalach Facebook, Twitter, Google oraz Pinterest za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia treści. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook, Twitter, Google lub Pinterest. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Klienta określają regulamin portalu Facebook, Twitter, Google oraz Pinterest i w zakresie w nim określonym Klient może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.

Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. SKLEP

Usługodawca umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień i zakup Towarów w Sklepie prowadzonym w ramach Serwisu.

Sprzedawcą w Sklepie (dalej zwany również: ,,Sprzedawcą”) jest Usługodawca.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

W przypadku niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie istnieje możliwość ich personalizacji, polegającej na dostosowaniu rozmiaru Towaru lub naniesieniu na Towar zaproponowanego przez Klienta graweru, zgodnie z wytycznymi lub wizualizacją Klienta. Informacja o możliwości dostosowania Towaru przez Klienta, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest każdorazowo podawana w opisie Towaru. Sprzedawca, na życzenie Klienta może przygotować wizualizację graweru umieszczonego na Towarze.

Złożenie Zamówienia Towaru personalizowanego zgodnie z wytycznymi lub wizualizacją Klienta jest możliwe jedynie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zgodnie z procedurą wskazaną w ppkt 7 – 11 powyżej. W tym celu, Klient powinien podać w treści wiadomości elektronicznej, o której mowa w ppkt 7 powyżej, niezbędne wytyczne bądź wizualizację graweru, do których dostosowany ma być Towar. Sprzedawca, na stronie internetowej Sklepu może wskazać wytyczne, w jakiej formie Klient ma przesłać wytyczne lub wizualizację, do których Towar ma być dostosowany. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do zadawania Klientowi pytań w celu ustalenia wyglądu Towaru aby odzwierciedlał specyfikację wskazaną przez Klienta. 

Poprzez przesłanie wytycznych bądź ich wizualizacji, o których mowa w ppkt 13 powyżej, Klient udziela Sprzedawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji w celu wykonania Zamówienia oraz na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie wytycznych lub wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.

Przesyłając wytyczne bądź wizualizację, o których mowa w ppkt 13 powyżej, Klient oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt 13 powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu, w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z ppkt 22.

Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

Klient może wybrać następujące metody płatności:

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

płatność w systemie ratalnym - w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od _____________z siedzibą w___________________, płatności za zamówiony Towar.

Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

USŁUGA KONFIGURACJI TABLICZKI PAMIĄTKOWEJ

Sprzedawca  za pośrednictwem Sklepu Internetowego i w ramach Umowy sprzedaży Towaru, umożliwia Usługę konfiguracji tabliczki pamiątkowej. 

Usługa konfiguracji tabliczki pamiątkowej, polega na udostępnianiu Klientom narzędzia w postaci Kreatora, pozwalającego na nieodpłatną konfigurację treści i wyglądu tabliczki pamiątkowej, według preferencji Klienta, w granicach technicznych konfiguratora udostępnionego w tym celu. 

Konfiguracja polega w szczególności na stworzeniu własnego tekstu bądź wyboru tekstu spośród oferowanych w Kreatorze, który ma zostać zamieszczony na tabliczce pamiątkowej. 

Usługa konfiguracji dostępna jest na stronie Serwisu Internetowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu. 

USŁUGA WYPOŻYCZENIA

Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę wypożyczenia.

Wypożyczona może zostać tylko Biżuteria zaprezentowana w Wypożyczalni. 

W celu wypożyczenia Biżuterii, Użytkownik po wybraniu interesującej go Biżuterii, wypełnia pola formularza Zamówienia, o którym mowa w pkt IV ppkt 9 oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

Dostawa Biżuterii jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionej Biżuterii do Użytkownika oraz jej odbiór po upływie Okresu Wypożyczenia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Umowa wypożyczenia zawierana jest na czas oznaczony. Użytkownik wskazuje Okres Wypożyczenia w formularzu Zamówienia o którym mowa w ppkt 3 poprzez oznaczenie go w elektronicznym kalendarzu dostępnym w formularzu Zamówienia. 

Zawracie Umowy wypożyczenia następuję z chwilą dokonania Zamówienia na stronie serwisu w Wypożyczalni.

Umowa wypożyczenia trwa przez cały Okres wypożyczenia. Rozwiązuje się z momentem odebrania Biżuterii za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

Przedłużenie okresu wypożyczenia nie jest możliwe. 

Cena za jednodniowy Okres wypożyczenia podawana jest w Wypożyczalni, przy czym minimalna cena za Usługę wypożyczenia stanowi wysokość ceny za 3 dniowy Okres wypożyczenia. 

W celu realizacji Zamówienia do ceny każdorazowo doliczana jest Kaucja, której wysokość podawana jest na stronie Wypożyczalni.

Użytkownik może wybrać metody płatności określone w pkt V ppkt 22.

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

nie otrzymał Biżuterii w dniu rozpoczynającym Okres Wypożyczenia,

Biżuteria jest uszkodzona, o czym nie został poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Umowy Wypożyczenia, w szczególności:

nie dokonał opłaty całkowitej ceny wypożyczenia i Kaucji zwrotnej w wyznaczonym terminie;

oddał Biżuterię do używania lub w podnajem osobie trzeciej;

dokonał w Biżuterii zmian lub ulepszeń bez wymaganej zgody Usługodawcy.

Umowa wypożyczenia zawierana jest w języku polskim lub angielskim o treści zgodnej z Regulaminem. 

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają pozostałe przepisy niniejszego Regulaminu. 

KAUCJA ZWROTNA

W celu realizacji Zamówienia, każdorazowo do ceny za Usługę wypożyczenia, doliczana jest opłata w postaci Kaucji zwrotnej, której wysokość zależy od wartości rynkowej zamawianej Biżuterii.

Wysokość Kaucji zwrotnej jest podawana każdorazowo na stronie Biżuterii. 

W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Serwis za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonu kontaktowego. 

W przypadku gdy Biżuteria okaże się zniszczona lub uszkodzona bądź nie zostanie zwrócona w wyniku jej zgubienia, Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania części Kaucji, w zależności od rozmiaru wyrządzonej szkody bądź jej całości w przypadku zniszczenia bądź utraty Biżuterii.

Usługodawca prześle Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej, informacje  o fakcie ujawnienia uszkodzenia lub zniszczenia, utraty Biżuterii lub jej opakowania w Okresie Wypożyczenia, w razie potrzeby przedstawiając dokumentację fotograficzną obrazującą uszkodzenia lub zniszczenia oraz o podstawach określenia wysokości szkody, nie później niż w terminie 14 dni po dokonaniu dostawy zwrotnej Biżuterii. Użytkownikowi przysługuje 7 dniowy termin na ustosunkowanie się do informacji. 

W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zastrzeżeń co do faktu uszkodzenia, zniszczenia Biżuterii lub jej opakowania bądź co do ocenionego przez Usługodawcę rozmiaru wyrządzonej szkody, ocena faktu uszkodzenia bądź zniszczenia lub rozmiaru wyrządzonej szkody będzie dokonywana przez niezależnego specjalistę prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie wytwarzania i naprawy wyrobów jubilerskich.

Jeżeli szkoda wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Biżuterii będzie przewyższała wartość Kaucji zwrotnej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zwrot Kaucji zwrotnej bądź jej części następuje w ciągu 14 dni od dnia zwrotu Towaru, bądź po rozstrzygnięciu rozmiaru wyrządzonej szkody, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, z wyjątkiem pkt V ppkt 22 lit. c. W tym przypadku zwrot płatności następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy. 

Użytkownik nie może oddać Biżuterii do używania albo w podnajem osobie trzeciej.

Użytkownik nie może ulepszać Biżuterii bez zgody Usługodawcy.

Za opóźnienia w dostawie zwrotnej Biżuterii, Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości …% wypożyczonej Biżuterii, zgodnie z cennikiem określonym w Wypożyczalni, za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Użytkownik zostanie również obciążony kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę, poprzez wysłanie firmy kurierskiej w celu odebrania wypożyczonej Biżuterii.

Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia kary umownej, o której mowa w ppkt powyżej z Kaucji zwrotnej, do wyczerpania jej wysokości. 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w tym w szczególności w Koncie (w tym jego części będącej Profilem), lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci zdjęć, filmów, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:

eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;

wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;

wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;

modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcę przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.

Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, w tym w szczególności Koncie (w tym w Profilu) oświadcza, że posiada do nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt powyżej.

Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MSH GOLD Maciej Hodun, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 34, 15 – 888 Białystok, na adres poczty elektronicznej: biuro@zlota-perla.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 503 007 117.

Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. 

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres MSH GOLD Maciej Hodun, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 34, 15 – 888 Białystok, na adres poczty elektronicznej: biuro@zlota-perla.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 503 007 117.

W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

GWARANCJE

Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.